Privacybeleid

 1. Wie zijn wij
  1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent Barbara Van Cauwelaert, met vennootschap wow services BV, geregistreerd op het adres Ferdinand Coosemansstraat 59, 2600 in Berchem, België met BTW-nummer 0737.374.895. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.
  2. Dit privacybeleid is er enkel op gericht om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacypraktijken met betrekking tot onze diensten verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of de contactpersoon zoals hieronder aangegeven. Onze website, https://whitehaven.be, is eigendom van en wordt beheerd door Barbara Van Cauwelaert. De website wordt gehost door Barbara Van Cauwelaert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar artikel 5 van dit Privacybeleid.
  3. Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit privacybeleid uitgewerkt dat uitlegt hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt verzamelen, delen, doorsturen en gebruiken en welke rechten u toekomen. Gelieve de tijd te nemen om dit beleid door te nemen.
  4. Als u vragen, zorgen of klachten heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact met ons opnemen:
   1. Via mail: info@whitehaven.be gericht aan Barbara Van Cauwelaert
   2. Per post: Barbara Van Cauwelaert, Ferdinand Coosemansstraat 59, 2600 Berchem, België

Dit privacybeleid werd laatst herzien op 26/05/2023.

 1. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen
  1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een ​​natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

  2. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld:

 

 1. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag per e-mail of telefoon te beantwoorden.
 2. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen, waaronder uitnodigingen voor door ons georganiseerde evenementen, seminars enz.
 3. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, efficiëntie, capaciteit en gezondheid van de website.
 4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om rechten af ​​te dwingen of uit te oefenen die ons ter beschikking staan ​​op basis van de toepasselijke wetgeving, zoals gebruik voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om aan onze verplichtingen te voldoen zoals uiteengezet door de toepasselijke wetgeving.

  1. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:
   1. Contactgegevens: indien u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonlijke gegevens die u in het daarvoor bestemde lege veld wilt invullen (gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

 

 1. Nieuwsbrief: Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw
  e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u is verstrekt.
 2. Gebruiksgegevens: we verzamelen persoonlijke gegevens over uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaven of informatie over de timing, frequentie en patroon van uw gebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet herleidbaar zijn tot u als individu), worden deze niet beschouwd als persoonsgegevens in de zin van dit privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.
 3. Inloggegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens met betrekking tot uw digitale marketingstrategie: inloggegevens (accountnaam, wachtwoord, e-mailadres). Deze persoonsgegevens worden door u ter beschikking gesteld. Creditcardgegevens worden alleen door onze klant ingevoerd en zijn zonder toestemming niet te gebruiken.

  1. De rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zijn:
 1. Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst.

 2. Barbara Van Cauwelaert heeft ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming van de persoon verkregen. Deze toestemming hebben wij gekregen bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

 3. Rechtvaardiging: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, in het bijzonder de belofte van de beste Barbara Van Cauwelaert klantervaring. (bijvoorbeeld het aanbieden van nieuwe diensten). Het bovengenoemde doel zal niet haalbaar zijn zonder verwerking.

  1. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de in artikel 2.2 genoemde doeleinden.


 1. Bewaring en verwijdering van uw gegevens
 1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een bepaald doel. Aangezien het echter niet mogelijk is om vooraf een periode aan te geven, wordt de periode als volgt bepaald:
  1. De periode is afhankelijk van welke diensten Barbara Van Cauwelaert levert. Deze worden contractueel overeengekomen en vastgelegd. Bij gebruik van onze Hosting dienst wordt standaard een overeenkomst voor onbepaalde tijd opgemaakt. Deze overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd. Deadlines met betrekking tot digitale strategie worden vastgelegd evenals bij het sluiten van de overeenkomst. De looptijd van deze overeenkomsten is afhankelijk van vraag en contractueel overeengekomen.
  2. Als u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens en dit bezwaar wordt geweigerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. We zullen echter die persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om uw voorkeuren voor de toekomst te respecteren.
  3. Wij zijn echter gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een ​​rechtsvordering in te stellen of om ons daartegen te verdedigen of om bewijsredenen.
 1. Uw rechten als individu
  1. In dit artikel worden uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming opgesomd. We hebben geprobeerd ze voor u op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.
  2. Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit privacybeleid. Wij zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of in het geval dat we geen actie ondernemen op uw verzoek, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
  3. Het recht op toegang
  4. U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, in het geval dat wij dat doen, hebt u recht op toegang tot dergelijke persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit privacybeleid vindt.
  5. U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, mits hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar we behouden ons het recht voor om een ​​redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meer exemplaren aanvraagt.
  6. Het recht op rectificatie
  7. Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze informatie te laten rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.
  8. Het recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
  9. In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Die omstandigheden omvatten:
   1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
   2. U trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond;
   3. De verwerking is voor direct marketing doeleinden;
   4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt of wissen is noodzakelijk om te voldoen aan EU-recht of Belgisch recht;
  10. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht om te wissen. Die uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is,
   1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
   2. Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
   3. Ten behoeve van archivering in het algemeen belang of voor statistische doeleinden;
   4. om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of,
   5. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
   6. Het recht om verwerking te beperken
  11. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (wat inhoudt dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als:
   1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens (en alleen voor zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);
   2. De verwerking is onwettig en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op wissen);
   3. Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of,
   4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.
  12. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds op een andere manier verwerken, maar alleen:
   1. met uw toestemming;
   2. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
   3. ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
   4. om redenen van zwaarwegend algemeen belang.
  13. Wij zullen u informeren voordat wij de beperking van de  verwerking opheffen.
  14. Het recht op dataportabiliteit.
  15. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat leesbaar door een machine. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden.
  16. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere onderneming, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op te slaan op een privé-apparaat.
  17. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
   1. De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van enig officieel gezag dat aan ons is verleend;
   2. De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.
  18. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  19. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel.
  20. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be), https://www.privacycommission.be/burger/acties/contact.
 1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen
  1. Om u onze website te kunnen bieden, werken wij samen met een dienstverlener om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. We gebruiken de volgende categorieën dienstverleners:
   1. cPanel
   2. Indien overeengekomen een derde partij die toegang heeft tot het dashboard van de website
   3. Indien contractueel overeengekomen onder de naam SEA werken wij samen met Facebook business, Google Adwords, LinkedIn Business.
   4. (…)
  2. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven in het geval dat openbaarmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  3. Als zodanig maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan onze sociale media partners. We maken echter wel gebruik van plug-ins voor sociale media om u naar onze sociale mediakanalen te leiden en om interactie met onze inhoud mogelijk te maken. Deze social media kanalen zijn (LinkedIn, Facebook en Instagram). In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke sociale media-serviceprovider persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke aanbieder van sociale mediadiensten. In dat geval treedt de aanbieder van de sociale mediadienst op als verwerkingsverantwoordelijke. Uitsluitend ter informatie hebben we de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de betreffende dienstverlener):
   1. Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
   2. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
   3. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
   4. Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;
 1. Internationale transfers
  1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte.
  2. Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zal plaatsvinden met inachtneming van de passende waarborgen.
  3. U gaat akkoord met de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land.
 1. Cookies
  1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie met betrekking tot ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.
 1. Wijzigingen in het privacybeleid
  1. Van tijd tot tijd hebben we het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Op de website kunt u steeds de meest recente versie van het Privacybeleid raadplegen.

 

Contact
Barbara Van Cauwelaert
barbara@whitehaven.be

Locatie
Coachingsessies vinden
plaats in Berchem.

Bedrijf
wow services BV
Ferdinand Coosemansstraat 59
2600 Berchem
BTW: BE 0737.374.895

Copyright © 2024