Algemene Voorwaarden

Het Captain of your Life programma:

12 uur coaching verdeeld over 4 maanden met sessies van 1,5u om de twee weken.

Een boek dat mij heeft geïnspireerd in mijn traject en dat ik op maat van jouw situatie selecteer.

Notitieboekje: jouw werkboek doorheen het traject.

Fotoshoot als herinnering aan het traject dat je hebt afgelegd.

Prioriteitsondersteuning: In geval van nood mag je me eender wanneer tijdens de kantooruren bellen.

Financiële investering:

1 betaling van €1900 excl. BTW (Bespaar 10%) direct te betalen

1 betaling van €700 excl. BTW direct te betalen en 3 maandelijkse betalingen van €410 excl. BTW vanaf 30 dagen na de eerste betaling.

 


Het Master in Resilience programma:

12 uur coaching verdeeld over 4 maanden met sessies van 1,5u om de twee weken.

Een boek dat mij heeft geïnspireerd in mijn traject en dat ik op maat van jouw situatie selecteer.

Notitieboekje: jouw werkboek doorheen het traject.

Fotoshoot als herinnering aan het traject dat je hebt afgelegd.

Prioriteitsondersteuning: klanten mogen eender wanneer tijdens de kantooruren bellen.

Financiële investering:

1 betaling van €1900 excl. BTW (Bespaar 10%) direct te betalen

1 betaling van €700 excl. BTW direct te betalen en 3 maandelijkse betalingen van €410 excl. BTW vanaf 30 dagen na de eerste betaling. 


Lees aandachtig de volgende voorwaarden met betrekking tot jouw deelname aan het Captain of Your Life of Master in Resilience traject (“het Programma”) gegeven door Barbara Van Cauwelaert van Whitehaven, met administratieve zetel wow services BV (“Aanbieder,” “Wij,” “Ons,” “Bedrijf”).

Door je in te schrijven voor het Programma, geef jij (de “Klant”) te kennen dat je deze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) aanvaardt en eraan gebonden bent. Indien je een bezwaar hebt tegen de volgende Voorwaarden, dien je je niet te registreren voor het Programma.

Door je in te schrijven voor het Programma, door de betaling over te maken, ga je akkoord met deze voorwaarden en onderteken je deze Overeenkomst digitaal.

Ja, ik ga akkoord met sectie 1:
Ik ben toegewijd en in staat om coaching te betalen. Je gaat ermee akkoord dat je vrijwillig deelneemt aan dit programma en deze overeenkomst, en je begrijpt de financiële verplichting die je vandaag aangaat. Je zal 180 minuten per maand besteden aan live coachingsessies met mezelf, en minimaal nog een uur per week aan zelfreflectie en oefeningen zoals aangegeven door je coach. Als je een sessie dient te verzetten, doe dit dan minstens 48 uur op voorhand per telefoon, +32 473 24 17 15. Het missen van een geplande sessie of het niet annuleren van een sessie 48 uur voor de sessie zal resulteren in een verloren sessie en er zal geen krediet worden toegekend voor de gemiste sessie. Je neemt volledig deel aan het programma zoals aangegeven, door actie te ondernemen op basis van de principes die je leert, door alle opdrachten uit te voeren en door verslag uit te brengen aan jouw coach. Voor zover je weet, zijn er geen omstandigheden die je beletten of verhinderen deel te nemen aan het Programma, en jouw echtgeno(o)t(e), of een andere partner(s), steunt (steunen) je bij jouw deelname aan het Programma.

Je stemt ermee in dat jij alleen verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor jouw beslissingen, handelingen en resultaten in het leven, en door jouw deelname aan dit programma ga je ermee akkoord ons niet aansprakelijk te stellen voor dergelijke beslissingen, handelingen of resultaten, op welk moment dan ook, onder welke omstandigheid dan ook. Je erkent dat jij verantwoordelijk bent voor het up-to-date houden van al jouw facturatiegegevens en contactinformatie. Je erkent dat je ervan op de hoogte bent dat alle terugkerende betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur moeten betaald worden. Indien je de factuur niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal een toeslag van 5% aan het initiële bedrag worden toegevoegd.

Ja, ik ga akkoord met Sectie 2:
Ik begrijp de disclaimers en vrijwaringen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de waarde die je aan het Programma zal ontlenen in verhouding zal staan tot de inspanning die je levert; jouw niveau van begrip; jouw achtergrond, vaardigheid en niveau van wens en bereidheid om actie te ondernemen op basis van de verstrekte informatie; en externe factoren zoals wereldgebeurtenissen, marktomstandigheden, werkgelegenheid, relaties, en andere onbekenden. Als gevolg van deze onbekenden en de variabiliteit van deze factoren, is er geen enkele manier om te weten hoe goed je het zal doen of welke resultaten je zal behalen. Bijgevolg heeft de Aanbieder geen garantie voor succes, groei, inkomen of besparingen gegeven, kan deze niet geven en zal deze ook niet geven, noch expliciet noch impliciet. Ervaringen van cliënten uit het verleden of getuigenissen die je mogelijk hebt gehoord, zijn voorbeelden van wat zou kunnen worden verkregen, maar zijn geen beloften van daadwerkelijke resultaten. Je begrijpt dat er risico’s verbonden zijn aan jouw beslissing en dat resultaten uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstig succes, groei of inkomsten. Je begrijpt dat wij in dit programma geen medisch, psychologisch, juridisch, therapeutisch, boekhoudkundig, investerings- of financieel advies geven, en dat geen van de informatie in het programma als een dergelijk advies moet worden beschouwd.

Je begrijpt dat dit Programma en alle producten en diensten van de Aanbieder of diens vertegenwoordigers uitsluitend bedoeld zijn voor educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden.

Je gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het succes of falen van jouw acties, relaties of zakelijke beslissingen met betrekking tot enige informatie gepresenteerd door ons Bedrijf of Coaches, en door jouw inschrijving voor dit programma ontsla je de Aanbieder en elk van zijn vertegenwoordigers of contractanten specifiek van aansprakelijkheid voor enige speciale of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de informatie of strategieën gecommuniceerd via dit programma en zijn materialen en websites, of enige diensten verleend voorafgaand aan of volgend op dit programma, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, zal de Aanbieder aansprakelijk zijn voor enige speciale of gevolgschade die het gevolg is van jouw deelname aan dit Programma. Je begrijpt en gaat ermee akkoord de Aanbieder en zijn werknemers, onafhankelijke contractanten, instructeurs, coaches en gelieerde bedrijven te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten, verliezen, uitgaven, claims en/of vonnissen, inclusief juridische kosten en redelijke advocaatkosten die een van hen kan oplopen of verplicht kan worden te betalen als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van enige vertegenwoordiging, garanties, verplichtingen of plichten onder deze Overeenkomst, of van claims of schade aan de Aanbieder als gevolg van de verkoop of aankoop van enige producten of diensten. Je erkent dat al onze producten en diensten aan jou ter beschikking worden gesteld op een “as-is” basis, en alle garanties, expliciet en impliciet, behalve zoals uiteengezet in de garantie van dienstverlening, indien van toepassing worden afgewezen.

In geen geval zal je het recht hebben om enige indirecte, incidentele, gevolg- of exemplarische schade of gederfde winsten te verhalen in een actie tegen de Aanbieder, waarbij overeengekomen wordt dat jouw rechtsmiddelen beperkt zullen zijn tot een actie voor directe schade, niet hoger dan het door jou aan ons betaalde bedrag.

Betalingen geschieden in EUR (Europese munteenheid). Verschillen en schommelingen in de internationale wisselkoersen zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Dit geldt voor alle betalingsplannen, evenals voor terugbetalingen.

Ja, ik ga akkoord met Sectie 3:
Ik zal de inhoud vertrouwelijk houden. Je begrijpt dat door deel te nemen aan ons Programma, je zal worden blootgesteld aan onze inhoud, ons leerplan, ons coachingsproces, die allemaal onze eigen inhoud en beschermd intellectueel eigendom zijn. Je begrijpt dat alle ideeën, inhoud en processen in dit Programma privé en beschermd intellectueel eigendom van de Aanbieder zijn, en dat deze niet mogen worden gedeeld, verkocht, samengevat, gedupliceerd, gedistribueerd, opgeleid of gebruikt om afgeleide werken te maken zonder schriftelijke toestemming. Je zal dit Programma en al onze inhoud alleen gebruiken voor educatief en/of persoonlijk gebruik en je zal niet proberen de inhoud over te dragen of door te verkopen aan een andere persoon of entiteit. Je gaat ermee akkoord dat als je onze succesverhalen, getuigenissen of andere meningen over jouw ervaringen in dit Programma verstrekt, je waarheidsgetrouw en volledig zult zijn in jouw verklaringen en weergaven van successen die je verstrekt.

Ja, ik ga akkoord met deel 4:
Ik kan de inschrijving annuleren. Je kan deze overeenkomst ten allen tijde annuleren tot middernacht van de 14de kalenderdag na de datum waarop je jouw kick-off sessie ontvangt, met uitzondering van Europese Feestdagen. Om deze overeenkomst op te zeggen, bel je ons op het nummer +32 473 24 17 15. Je kan ons ook een ondertekende en gedateerde kennisgeving van opzegging sturen per e-mail, barbara@wowservices.be. In de kennisgeving moet worden vermeld dat je de overeenkomst opzegt, of woorden van gelijke strekking. Als je na afloop van het Programma niet 100% tevreden bent met jouw ervaring, zullen wij op onze kosten met jou blijven samenwerken voor een extra twee maanden met een tweewekelijkse coachingsessie.

In het geval van een claim of geschil, zal je eerst te goeder trouw met ons spreken. Je dient een schriftelijke beschrijving van jouw vordering per e-mail of aangetekende brief naar ons hoofdkantoor sturen. Als een oplossing niet kan worden bereikt, kan je een rechtszaak aanspannen, die moet worden beslist door een naar behoren aangestelde rechter, maar noch jij noch wij zullen het recht hebben om vorderingen voor een jury in te dienen of een juryrechtspraak te houden. Vorderingen en rechtsmiddelen die worden ingesteld in het kader van een groepsactie, een particuliere rechtsvordering of een andere representatieve actie worden hierbij vrijwillig afgewezen en uitgesloten door uw deelname aan het Programma, en beide partijen komen overeen dat genoegdoening alleen kan worden verleend op individuele basis (niet- groepsgewijs, niet representatief). Elke partij ziet af van enig bezwaar en aanvaardt en onderwerpt zich onherroepelijk aan de jurisdictie en het rechtsgebied van voornoemde rechtbanken. De partijen komen overeen hun eigen honoraria, kosten en uitgaven te betalen, met inbegrip van die voor raadslieden, deskundigen, ontdekking en getuigen.

Als je verzoekt om jouw programma te pauzeren of te annuleren na de aangegeven annuleringsperiode, zal je financieel verantwoordelijk zijn voor alle uitstaande of achterstallige betalingen die betrekking hebben op sessies die je al hebt voltooid. Op het moment van jouw verzoek tot uitstel/annulering, zullen we jou op de hoogte stellen van het verschuldigde bedrag voor de geleverde diensten. Er kan maximum een uitstel van 2 maanden worden gevraagd worden.

Ja, ik ga akkoord met paragraaf 5:
Ik neem contact op met jou op bij problemen. Je stemt ermee in ons te e-mailen of te bellen als je problemen of zorgen hebt. Jouw tevredenheid en succes is onze prioriteit, dus voel je vrij om op elk moment contact met ons op te nemen door een email te sturen naar barbara@whitehaven.be.

Je kan ons ook bellen op +32 473 24 17 15

Contact
Barbara Van Cauwelaert
barbara@whitehaven.be

Locatie
Coachingsessies vinden
plaats in Berchem.

Bedrijf
wow services BV
Ferdinand Coosemansstraat 59
2600 Berchem
BTW: BE 0737.374.895

Copyright © 2024